RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1) Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Marcin Ochęcki z siedzibą w Łodzi (91-303) przy ulicy Zgierskiej 110/120 m. 239, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP: 827-190-10-73, nr REGON: 100667209. W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: mochecki@op.pl
2) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: współpracy biznesowej, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1)
3) Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże w przypadku umowy ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
4) Czas przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić administrator danych i jakie mogą być ponoszone wobec administratora danych. Ponadto, dane mogą być przetwarzane także dłużej, jeśli wymogi prawne będą do tego zobowiązywały.
5) Odbiorcy danych osobowych.
Dane udostępnione przez Państwa będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych lub podmiot władzy publicznej w celu realizacji obowiązków
prawnych.
6) Prawa osoby, której dane dotyczą.
Na podstawie RODO mają Państwo prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych
– żądania sprostowania swoich danych osobowych
– żądania przenoszenia i usunięcia swoich danych osobowych
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
7) Skarga do organu nadzorczego.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.